take

take
(to take or keep (someone) as a hostage: The police were unable to attack the terrorists because they were holding three people hostage.) ta/holde som gissel
anta
--------
behøve
--------
bringe
--------
fjerne
--------
fordre
--------
forlange
--------
godta
--------
kåre
--------
overveie
--------
ta
--------
trenge
--------
utbytte
I
subst. \/teɪk\/
1) det å ta
2) fangst, (jakt)bytte
it was his daily take of fish
3) (billett)inntekter
4) (film) opptak (det som filmes på én gang)
5) (bånd)opptak
6) (medisin) vaksinasjon som slår an
7) (typografi) del, avsnitt, stykke
II
verb (took - taken) \/teɪk\/
1) ta, gripe, ta tak i
she took his hand
hun tok ham i hånden
2) ta med (seg), bære, flytte, frakte, overbringe, gå med
could you take this letter to her?
kan du ta med dette brevet til henne?
3) føre, lede, følge, kjøre, ta med
these stairs will take you to the second floor
denne trappen går opp til tredje etasje
she took me home in her car
hun kjørte meg hjem i bilen sin
4) innta, ta, legge beslag på
can I take this seat?
kan jeg sette meg her?
5) notere, skrive ned, skrive opp
the police took his name
6) (film, radio e.l.) ta opp, spille inn
we must take this scene one more time
7) innta, svelge, spise, drikke
she took her meal in five minutes
hun inntok måltidet på fem minutter
8) ta imot, akseptere, gå med på, være fornøyd med
will you take £5000 for the car?
9) kjøpe, leie
they have taken a house together
10) abonnere på, holde
I take two daily newspapers
11) behøve(s), trengs, legge beslag på, bruke(s), kreve(s)
it took six men to shift the cupboard
det trengtes seks mann til å flytte skapet
he didn't take much convincing
han var ikke vanskelig å overtale
12) ta på seg, påta seg
she took the blame
hun tok på seg skylden
13) tåle, orke, holde ut
it can take rough treatment
den tåler røff behandling
I can't take it anymore
jeg orker det ikke lenger
14) oppfatte, forstå, ta, tro, mene, anse
if you take my meaning
dersom du forstår hva jeg mener
how old do you take him to be?
hvor gammel tror du han er?
15) (sport, spill) vinne, ta hjem, ta, komme på
he took the first set 6-3
han vant første sett 6-3
she took third place
hun kom på tredjeplass
16) (om penger) ta inn, ha i inntekt, tjene, innbringe, samle inn
the cafe takes £10,000 a week
17) fatte, få, finne, ha, kjenne, føle
she has taken a liking to fishing
hun har fattet interesse for fisking
18) romme, (kunne) ta, ha plass for, ha plass til
the car takes six people
19) holde, forrette, ta, undervise i, lære, studere
he took the service
han forrettet ved gudstjenesten
can you take German with them?
kan du ta dem i tysk?
she takes Chinese at the university
hun studerer kinesisk ved universitetet
20) (hverdagslig) ligge med, ha samleie med
21) virke, lykkes, ta, slå an, slå rot (botanikk), nappe (om fisk), bre seg (om ild)
be taken ill eller be taken sick (hverdagslig) bli syk, bli dårlig
give and take segive, 2
give or take segive, 2
take (somebody) about vise (noen) omkring, føre (noen) rundt (omkring)
take after slekte på, ligne
he takes after his father
take against (begynne å) fatte uvilje mot, begynne å mislike
you've taken against me
take along ta med (seg)
take a vow avlegge en ed, avlegge et løfte
take away ta bort, fjerne
he took it away with him
han tok det med seg
føre bort
she was taken away to prison
trekke fra, subtrahere
take away six from nine
inndra
the police took away his licence
take back ta tilbake, gi tilbake, levere tilbake
I take back what I said
jeg tar tilbake det jeg sa
føre tilbake, forflytte tilbake (i tid)
the stories took him back to his childhood
take cover søke dekning
take down rive (ned), demontere
they took down the old house
de rev det gamle huset
skrive ned, skrive opp, notere, ta referat av kue, slå ned
he has done everything to take down my pride
take from forringe, minske, redusere, sette ned
it takes greatly from the pleasure
det tar bort mye av gleden
take ill eller take sick bli (plutselig) syk
take in (om å drive losji) ta imot, ha
the old lady took in boarders
den gamle damen tok imot losjerende omfatte, inkludere, ta med
the map takes in the whole of London
kartet omfatter hele London
(hverdagslig) stikke innom, besøke, gå på
we took in a cinema last night
vi gikk på kino i går kveld
(om klær som er for vide) sy inn, legge inn, ta inn forstå, fatte, få overblikk over, legge merke til
I didn't take in a word
she took in every detail
hun la merke til hver detalj
lure, narre, føre bak lyset, bedra
he always lets himself be taken in
han lar seg alltid lure
(hverdagslig) ta med til politistasjonen, arrestere
take it easy! ta det rolig! , ta det med ro!
take it out of somebody gjøre noen sliten, utmatte noen
take off (også take oneself off) dra, reise, gi seg i vei, forsvinne, gå sin vei (luftfart) ta av, lette, gå opp (sport) ta sats, satse (handel) få vind i seilene, gå bra komme i skuddet, bli populær
take on slå an, slå igjennom, bli populær
that fashion hasn't taken on yet
den moten har ikke slått an enda
(hverdagslig) ta på vei, bli opprørt, hisse seg opp
she took on something dreadful
hun tok skrekkelig på vei
take one's time ta tiden til hjelp, ta den tiden en trenger
take out ta ut, ta vekk, fjerne
he tried to take out the coffee stain
han prøvde å fjerne kaffeflekken
we'll take that nonsense out of him
de dumhetene skal vi plukke av ham
tegne, ta ut, skaffe seg, løse
she took out an insurance policy
hun tegnet en forsikringspolise
take over overta, tiltre
his son has taken over the business
sønnen (hans) har overtatt forretningen
overta ledelsen, overta makten
the Conservatives took over
(finans) kjøpe opp, legge under seg, overta aksjemajoriteten i
take over from avløse, tiltre etter, ta over etter
take size ... bruke størrelse ...
I take size seven in gloves
jeg bruker størrelse syv i hansker
take somebody apart (hverdagslig, også overført) gi noen en skikkelig omgang, flå noen levende, hudflette noen
take somebody down (a peg or two) jekke noen ned et hakk, sette noen på plass
take somebody off (britisk) parodiere noen, herme etter noen føre noen bort, kjøre noen av sted
take somebody on ansette noen, ta inn noen
we take on more workers every spring
vi ansetter flere arbeidere hver vår stille opp mot, spille mot
she'll take on her brother in golf
hun vil stille opp mot broren sin i golf
take somebody up hjelpe noen frem
take somebody up on something akseptere (et tilbud \/ en utfordring) fra noen protestere på noe som noen har sagt
take somebody up short avbryte noen brått
take something hard ta noe hardt, ta noe tungt
take something off ta noe av, fjerne noe
take off your shoes
ta av deg skoene
(om tid) ta fri
I only took a week off this summer
jeg tok bare en uke fri i sommer
(om pris) slå av (på), redusere
she took £10 off the price
hun slo av 10 pund (på prisen)
take something on påta seg noe, ta på seg noe
she tries not to take on extra work
hun prøver å ikke ta på seg ekstraarbeid
bli noe, anta noe, begynne å få noe
his face took on a new colour
ansiktet hans antok en annen farge
legge seg til noe
Gwen has taken on a Scottish accent
Gwen har lagt seg til en skotsk aksent
ta opp noe, ta noe om bord, fylle på med noe
we have to take on more fuel
vi må ta om bord mer drivstoff
take something out on someone la noe gå ut over noen
the guests are impatient and take it out on the poor waiter
gjestene er utålmodige og lar det gå ut over den stakkars kelneren
take something up with someone ta noe opp med noen, drøfte en sak med noen
take to begynne med, slå seg på
he has taken to gardening
han har slått seg på hagearbeid
sette seg inn i, lære seg
she took to reading with great ease
hun lærte seg med letthet å lese
henfalle til
don't you take to drinking!
(begynne å) like, fatte sympati for, fatte interesse for
the children took to her at once
barna likte henne med en gang
flykte til, ta sin tilflukt til
when the bombers came, the children took to the jungle
da bombeflyene kom, flyktet barna inn i jungelen
take up ta opp, løfte opp fortsette (med)
she took up the tale
hun fortsatte fortellingen
ta, oppta, legge beslag på
this project takes up all his time
akseptere, anta, ta, gå med på
David took up the challenge
David tok utfordringen
begynne med, slå seg på
she has taken up golf
hun har begynt med golf
absorbere, suge opp, ta til seg tiltre, begynne i
Anna will take up her new position next year
Anna tiltrer i sin nye stilling neste år
(om klær som er for lange) legge opp ta på, ta med, la stige på
the bus took up five passengers outside the hotel
ta seg av, hjelpe frem
she took up his cause
hun tok seg av saken hans
avbryte (for å protestere eller irettesette)
he rudely took up the speaker
take up with somebody slå seg i lag med noen, begynne å omgås noen
well taken (om utsagn) berettiget, akseptert, godkjent

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Take — Take, v. t. [imp. {Took} (t[oo^]k); p. p. {Taken} (t[=a]k n); p. pr. & vb. n. {Taking}.] [Icel. taka; akin to Sw. taga, Dan. tage, Goth. t[=e]kan to touch; of uncertain origin.] 1. In an active sense; To lay hold of; to seize with the hands, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • take — [tāk] vt. took, taken, taking [ME taken < OE tacan < ON taka < ? IE base * dēg , to lay hold of] I to get possession of by force or skill; seize, grasp, catch, capture, win, etc. 1. to get by conquering; capture; seize 2. to trap, snare …   English World dictionary

 • take — ► VERB (past took; past part. taken) 1) lay hold of with one s hands; reach for and hold. 2) occupy (a place or position). 3) capture or gain possession of by force. 4) carry or bring with one; convey. 5) remove from a place. 6) …   English terms dictionary

 • take — [n] profit booty*, catch, catching, cut, gate, haul*, holding, part, proceeds, receipts, return, returns, revenue, share, takings, yield; concept 344 Ant. debt, loss take [v1] get; help oneself to abduct, accept, acquire, arrest, attain, capture …   New thesaurus

 • Take — Take, v. i. 1. To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take. Shak. [1913 Webster] When flame taketh and openeth, it giveth a noise. Bacon.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • take — vb took, tak·en, tak·ing vt 1 a: to obtain control, custody, or possession of often by assertive or intentional means b: to seize or interfere with the use of (property) by governmental authority; specif: to acquire title to for public use by… …   Law dictionary

 • Take On Me — ist ein Lied und Nummer Eins Hit der norwegischen Popband a ha, welches von ihrem ersten Album Hunting High and Low aus dem Jahr 1985 stammt. Aufgenommen wurde der Titel bereits 1984, jedoch schaffte er es erst mit dem dritten Anlauf zum Nummer… …   Deutsch Wikipedia

 • Take on me — ist ein Lied und Nummer Eins Hit der norwegischen Popband a ha, welches von ihrem ersten Album Hunting High and Low aus dem Jahr 1985 stammt. Aufgenommen wurde der Titel bereits 1984, jedoch schaffte er es erst mit dem dritten Anlauf zum Nummer… …   Deutsch Wikipedia

 • Take on Me — «Take on Me» Sencillo de a ha del álbum Hunting High and Low Publicación 5 de abril de 1985; 16 de septiembre de 1985 Formato 7 , 12 Grabación 1984 1985 …   Wikipedia Español

 • Take — (engl. „nehmen, Aufnahme“) steht für: Take bzw. Einstellung (Film), eine ungeschnittene, zumeist kurze Filmaufnahme Take (Musik), die schrittweise Aufnahme von akustischen Signalen Take 2 Interactive, der Hersteller von Computer und Videospielen… …   Deutsch Wikipedia

 • Take 2 — Take Two Interactive Software Inc. Unternehmensform Aktiengesellschaft ISIN …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”